Ukategorisert

Barnehage i Leaparken – referat fra informasjonsmøte

Bergen Kommune holdt informasjonsmøte om planenen for ny barnehage i Leaparken 20. mai 2014. Rundt 25 beboere møtte opp i gymsalen ved Solhaug Skole og hørte på Prosjektleder Tor Milde i Etat for Utbygging, og Planlegger Mette Karlsen fra Byrådsavdelingen for Barnehage og Skole.

Mette Karlsen innledet med å fortelle om bakgrunnen for planene og ønske om bedre bydelsvis barnehagedekning.

Barnehagen skal ha 54 barn og 10-13 ansatte. Utearealene som berøres blir skoleplassen pluss lekeplassen (tidligere Solhaug Barnepark), som skal rustes opp.

Barnehagen vil være inngjerdet i henhold til kravene, men utearealet vil være åpent for alle etter stengetid som alle andre barnehager.

Bygningen fra 1899 har antikvarisk verdi og kommunen ønsker å utøve vern gjennom bruk. Det vil komme et tilbygg der det er leskur i dag. De har vært i dialog med Byantikvaren og tilbygget får en ny stil, med glassfelt mellom byggene.  2. etg i hovedbygget blir kun til kontorformål pga sikkerhet for barna. Det skal også legges sprinkleranlegg til huset, og de må dermed grave opp for nye vannledninger helt ned til bommen (Jacob Aalls vei).

 

 

 

Det som skapte mest debatt på møtet var trafikkutfordringer i forbindelse med avlevering og henting av 54 barn.

I planene som ble presentert var det skissert tre ulike tilkomst/parkeringsløsninger. Se også vedlegg (klikk på bildet).

  • Tilkomst via Svaneviksveien, inn i parken på vest-siden og en rundkjøring for å slippe å rygge. (Henting/bringing). I tillegg en del parkeringsplasser.
  • Tilkomst via Jacob Aalls vei med rundkjøring inne i parken
  • 4 hente/bringe-plasser ved lekeplassen i krysset Jacob Aall/Finnbergåsen/Falsens vei. Litt omlegging av vei og etablering av flere fortau.
Milde opplyste at kommunen måtte minst velge to av alternativene for å oppfylle krav knyttet til parkering (11 plasser), universell utforming, handikap-parkering og tilkomst. De ansatte får ingen parkeringsplasser.
Tegningene som ble vist frem under møtet viser store inngrep i parken, og mange av beboerne reagerte sterkt på dette. Det ble også uttrykt stor bekymring for trafikksikkerhet og økt gjennomgangstrafikk i området, særlig som følge av alternativet som viste tilkomst via Jacob Aals vei og rundkjøring inne i parken
.
.Alle fremmøtte fikk komme til orde og stille spørsmål under møtet. ALLE uttrykte at de ønsket barnehagen velkommen, men samtlige la vekt på bekymringen rundt den økte trafikken, og problemer med fremkommelighet for bossbil, brannbiler osv.
Kommunens representanter repliserte at de må rette seg etter kravene for oppstart av barnehage. De bygger ut mange barnehager i området, og satser (i fremtiden) på mer bydelsvis dekning. De antok at det blir mindre behov for kjøring til barnehagen, og ser blant annet for seg at mange skal benytte Bybanen til levering/henting (!), noe som høstet protester fra salen.
.
Kommunen har hatt trafikktelling i området, men kunne ikke svare på når og hvor. Flere beboere tok opp at dette trolig var gamle målinger og at enkelte av målingene var på «rolige» strekninger der målingene gav et urealistisk bilde av trafikken i området. Prosjektlederen noterte seg dette og skulle se nærmere på detaljene her.
.
Milde informerte om at plan og bygningsetaten hadde avklart at dette vil gå som en vanlig byggesak, og det vil bli mulig med innspill her. De direkte berørte (i grensen) vil varsles særskilt.
Det kom protester fra salen fra beboere som mente at et slik inngrep i parken krevde en reguleringsplan. De viste til tidligere sak i forbindelse med en utvidelse av Montesorri skolen i 2009, der kommunen/fagetaten skrev at det måtte være en reguleringssak om det skulle flere barn og mer trafikk til parken. Da var det kun snakk om en utvidelse fra 20 til 30 plasser.

Leaparken Velforening har ved gjentatte anledninger vært i kontakt med kommunen angående saken, og har sendt innspill rundt trafikken helt tilbake til februar 2012. Våre innspill  har dessverre ikke blitt hørt og vi så planene for første gang under dette møtet.

Velforeningen er  positive til barnehage i parken, til  at parken blir brukt til lek og aktiviteter og at huset og området restaureres, men svært bekymret for økt biltrafikk i et allerede tettbygd boligområde, der smale gater uten fortau ikke er dimensjonert for dagens trafikkmønster.

Gjennomkjøringstrafikken i nærområdet har økt merkbart de siste årene. Når den nye Høgskolen står klar høsten 2014  (beboere i området har allerede opplevd forespørsler fra ansatte på den nye høyskolen om å leie parkeringsplasser), frykter vi ytterligere økning i gjennomgangstrafikken.
Vi har allerede opplevd stygge situasjoner og er reelt bekymret for trafikksikkerheten i området.

Forslagene vil også fjerne flere parkeringsplasser på gateplan, som er en utfordring i seg selv. Vi reagerer også på at man planlegger å ta areal fra den mest bruke delen av parken og lage vei og rundkjøring midt på plenen som i dag blir brukt til lek og aktiviteter av både barn og voksne.

Leaparken Velforening har  tatt til orde for innkjøring via Kanalveien. Vi har også fremmet forslag om innkjøring inn i fjellanlegg som går under hele parken, og deretter heis opp til barnehagen. Tilsvarende kan gjøres ved å benytte tilfluktsrommet under skolen som i dag benyttes som lagringsplass for Universitet.

Vedlagt er noen bilder av tegningene som ble presentert, og Powerpoint slides utarbeidet av kommunen. På grunn av tekniske utfordringer ble Powerpoint presentasjonen ikke vist under møtet, kun delt ut i etterkant.
.
Milde opplyste at videre fremdrift i denne saken er nå selve byggesaken. Kommunen planlegger byggestart allerede 4. kvartal i år, og ferdigstillelse årsskiftet 2015/2016. Prosjektramen er 28 mill kr. Noen oppdateringer finnes på nettsiden til Etat for utbygging.
.
Styret i Leaparken Velforening oppfordrer spesielt berørte naboer om å organisere seg og arbeide med å etablere konstruktive innspill og løsninger, som kan hindre de planlagte inngrep i parken og avverge mer gjennomgangstrafikk i området i nord.
.
Velforeningen planlegger på sin side å sende et generelt innspill til byggesaken når den kommer.
Vi ber om at de som er interessert i å bidra til dette tar kontakt (info@leaparken.no) snarest.
.
Vi foreslo forøvrig å kalle barnehagen «Leaparken Barnehage.»
.
På vegne av Styret,
Eirik (ref)

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.