Ukategorisert

Ønsker ikke gjennomgangstrafikk i Inndalsveien – Kjøring kun til eiendommene.

Dagens situasjon etter at Inndalsveien har åpnet for trafikk.

Inndalsveien er klassifisert som forkjørsvei, noe som virker på beboere langs veien at innbyr til økte hastigheter i et område som er skolevei for 1.-10. trinn.

Det er etablert en rute fra beboere/besøkende i Fridalsområdet/Nymark opp Jacob Aalsvei, ned Falsens vei – Svaneviksveien og ut ved Minde allé. Dette har medført i ekstra trafikkbelastning på det gjeldende området. Beboere har registrert økte hastigheter, farlige situasjoner, vanskeligheter med å finne mulighet for passering. Strekningen passerer i tillegg to lekeplasser som er samlingspunkt for mange barn i nærområdet.

Siden Inndalsveien er enveiskjørt, velger bilister en gjennomkjøringsrute gjennom boligområder i både Svaneviksveien og Finnbergåsen/Falsens vei, med utkjørsel til Inndalsveien sør og Minde allé.
Gjennomgangstrafikken går gjennom et tett befolket område med trange gater.

Inndalsveien er skolevei for mange barn i området.

Inndalsveien har uoversiktlige fotgjengeroverganger. Myke trafikanter synes ikke i trafikkbildet når de må passere to bybanespor før veibanen kan krysses.

Biler har vanskeligheter med å passere syklister noe Syklistenes Landsforening har satt fokus på gjennom reportasjer i Bergensavisen og NRK Hordaland. Beboere som bruker sykkel, har allerede opplevd flere farlige situasjoner. I tillegg kjører nå buss nr. 1 Sentrum-Nymark gjennom hele Inndalsveien.

Leaparken velforening sitt område (Falsens vei, Finnbergåsen, Fredrik Stangs vei, Hjelms vei, Inndalsveien, Jacob Aalls vei, Skoltehaugen, Snarveien, Svaneviksveien & Søren Jaabæks vei) har høy parkeringstetthet. I den forbindelse, så er området et prioritert område for Bergen brannvesen. Tilkomst for uttrykningskjøretøy er svært vanskelig.
Langs Inndalsveien kan brannvesenet verken bruke stige eller snorkel under bybanens kjøreledninger. Ved eventuell brann eller annen uttrykning i boliger vil i nødtilfeller både bybanetrasé og veibane bli sperret for all trafikk.

House on fire
Brann i husrekke i Inndalsveien 2009.

Velforeningen ser det som svært viktig at politi, ambulanse og brannvesen til en hver tid på døgnet sikres tilkomst til alle boliger langs Inndalsveien uten at farlige og vanskelige situasjoner oppstår.

Inndalsveien er krysningsvei for barn og ungdom som skal til barnehager, skoler og idrettslag.

Trafikksituasjonen vil – når Bybanen åpner – gjøre det vanskelig for BIR når det gjelder bosstømming og papirinnsamling i Inndalsveien. Det er ingen mulighet for å passere bossbil på grunn av for smal veibane. Bossbil kan verken kjøre på skinnegang eller fortau.

Inndalsveien med stopp forbudt langs hele strekningen fra Fanahallen og til Svaneviks vei, er uten mulighet for av- og påstigning. Dette gjør situasjonen svært vanskelig for eldre og uføre som skal hentes av drosjer/uførebiler fra institusjoner og lignende. Dette gjelder begge sider av Inndalsveien over en strekning på over 1 km.

Leaparken velforening ønsker skilting som regulerer området slik at Inndalsveien kun blir en adkomstvei til bolig- og næringseiendommer som ligger på begge sider av Inndalsveien – nordfra og sørfra. At Inndalsveien benyttes til gjennomkjøring sørfra, slik som situasjonen er i dag, er ikke lenger ønsket.

Forslaget vil innebære at adkomst til næringsliv og privatboliger i området langs Inndalsveien opprettholdes, men at beboere kan ferdes tryggere i sitt nærområde. Miljømessig er dette forslaget også fordelaktig med tanke på den miljøbelastningen Bergensdalen har hatt de siste årene hvor luftkvaliteten i området Minde/Kronstad/Danmarksplass til tider har vært den verste i Europa.

Vår konklusjon er ved å innføre kjøring kun til eiendommene, så får man bedret mange av de forhold som er påpekt ovenfor betraktelig. Vi ønsker at mest mulig av trafikken som kommer sørfra ved Wergeland mot sentrum derfor bør gå gjennom Kanalveien og Fjøsangerveien. Dette vil også gjøre bruk av Bybanen mer attraktiv som transportmiddel, ved at den slipper konkurranse fra biler på samme strekning.

Vi anbefaler også at det lages lommer for av- og påstigning langs traséen slik at utrykningskjøretøyer, drosjer, uførebiler og varetransport kan stoppe i Inndalsveien uten å hindre trafikken i nærområdet.

Leaparken velforening ser for seg denne løsningen:
Skilt – ’Kjøring kun til eiendommene’ ved Fanahallen (Fana Sparebank/Wergeland) og skilt – ’Kjøring kun til eiendommene’ ved Inndalsveien (nord) der Svaneviksveien / Finnbergåsen starter sørgående.
I tillegg ønsker Leaparken velforening at krysset Minde allé/Kanalveien åpnes opp for trafikk i alle retninger ved hjelp av enten rundkjøring eller trafikklys som i dag.

Adkomst kun til eiendommer fra Fana Sparebank og Inndalsveien nordover, samtidig som krysset Minde allé/Kanalveien åpnes opp for trafikk i alle retninger, vil være med på å bedre trafikkforholdene som er beskrevet over betraktelig.

Er du enig i forslaget til Leaparken velforening?

Klikk her for å skrive under på vårt opprop.

Med vennlig hilsen

Leaparken Velforening

Trafikkutvalget                                                Styreleder
Trond Larsen                                                    Ole-Christian Amundsen

Kontaktinformasjon
E-post: trafikk@leaparken.no info@leaparken.no
Tel: 95960512                                                  Tel: 95186488

3 kommentarer om “Ønsker ikke gjennomgangstrafikk i Inndalsveien – Kjøring kun til eiendommene.

  1. Jeg liker heller ikke at trafikk mot nord i Inndalsveien skifter fra høyre til venstre side av veien, over skinnene, flere ganger mellom Wergeland og Danmarksplass. Det er både trafikkfarlig og forvirrende.

  2. Støtter forslaget. Og samtidig fremme forslag om flere fartsdumper med overgangsmulighet i Fridalsveien med tanke på alle skolebarna!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.